Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΕ Α.Ε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
 ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΕ Α.Ε
Το αίτημά μας είναι να μας παραχωρηθεί η χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής της ΒΙΟΜΕ Α.Ε που εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες της τον Μάιο του 2011 και σήμερα τελεί –τυπικά- υπό πτώχευση. Για να γίνει αυτό πρέπει να εξαιρεθούν τα ακίνητα που αναφέρονται παρακάτω από τον αναγκαστικό πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας της ΦΙΛΚΕΡΑΜ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ
2.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
3. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
4. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ: ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι εγκαταστάσεις του χώρου παραγωγής της πτωχευμένης εταιρίας ΒΙΟΜΕ Α.Ε χρησιμοποιούνται σήμερα de facto από εμάς, τους πρώην εργαζομένους της, μέλη του Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ. και μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΕ. Ιδιοκτήτρια αυτών των εγκαταστάσεων είναι η μητρική εταιρία ΦΙΛΚΕΡΑΜ, η οποία βρίσκεται επίσης σε πτώχευση. Πρόκειται συνεπώς για ακίνητη περιουσία που ανήκει στην πτωχευτική περιουσία της μητρικής εταιρίας ΦΙΛΚΕΡΑΜ. Για αυτήν την ακίνητη περιουσία έχει ήδη κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης, στο πλαίσιο του πτωχευτικού νόμου, και σήμερα τα ακίνητα επί των οποίων κείνται οι εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, δυνάμει της με αρ. 8090/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το τίμημα το πρώτου ‘κύκλου’ πλειστηριασμών ορίστηκε συνολικά, για όλα τα ακίνητα και τις υπερκείμενες σε αυτά εγκαταστάσεις, το ποσό των 30.000.000,00 € και πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής ορίστηκε στις 26/11/2015. Καθώς δεν εμφανίστηκε κανένας πλειοδότης ακολούθησε και τις τρεις επόμενες εβδομάδες, ομοίως άκαρπη, η επανάληψη του πλειστηριασμού. Κατά την επαναλαμβανόμενη, για τέταρτη φορά, καθορισμένη ημέρα του πλειστηριασμού, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός λόγω αναστολής σύμφωνα με διάταξη Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 184/30-12-2015. Επαναλήφθηκε όμως στις 20/10/2016, οπότε και πάλι δεν προσήλθε κανένας πλειοδότης και ο πλειστηριασμός απέβη άγονος. Μετά από αυτά η σύνδικος πτώχευσης της ΦΙΛΚΕΡΑΜ ζητά την εκποίηση με νέο πλειστηριασμό του συμπλέγματος ακινήτων του εργοστασίου, έναντι του τιμήματος των 21.000.000,00 €.
Σήμερα επιμένουμε και ζητάμε μια οριστική λύση στο πρόβλημά μας και όχι προσωρινά ημίμετρα. Διεκδικούμε την εξαίρεση των εγκαταστάσεων των χώρων παραγωγής από το πλειστηριασμό και την παραχώρηση της χρήσης τους σε εμάς, ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή και να μην εκτεθούμε στην ανεργία. Απευθύναμε, μάταια, το δίκαιο αίτημά μας να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις από τον πλειστηριασμό, τόσο στους συναδέρφους μας, εργαζόμενους της ΦΙΛΚΕΡΑΜ, όσο και στα δικαστήρια. Το αίτημά μας αυτό το βασίζουμε στο δικαίωμά μας, να αναγνωριστούμε και εμείς, ως εργαζόμενοι της θυγατρικής ΒΙΟΜΕ, δικαιούχοι ικανοποίησης των εργατικών μας αξιώσεων από την μητρική ΦΙΛΚΕΡΑΜ. Να επισημάνουμε εδώ ότι η μητρική ΦΙΛΚΕΡΑΜ και οι θυγατρικές ΒΙΟΜΕ και ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ συνιστούν τις εταιρίες του ομίλου της οικογένειας Φιλίππου, είχαν τα ίδια αφεντικά, το ίδιο ΔΣ και τους ίδιους μετόχους. Είναι προφανές λοιπόν ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο, καθώς προωθεί την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων του ίδιου ομίλου, κοινών επιχειρήσεων με ίδιους ιδιοκτήτες και συμφέροντα. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, το αίτημά μας αυτό απορρίπτεται τόσο από τις δικαστικές αρχές, όσο και από τους ίδιους τους εργαζόμενους της ΦΙΛΚΕΡΑΜ.
2.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Διεκδικούμε την χρήση του χώρου παραγωγής με την καθημερινή μας πάλη στο εργοστάσιο και τις δυναμικές δράσεις της συνέλευσης εργαζομένων και της συνέλευσης αλληλέγγυων παντού: σε κάθε χώρο εργασίας, δημόσιο χώρο, στα δικαστήρια. Παράλληλα με αυτές τις μορφές δράσεις, έχουμε προτείνει συγκεκριμένες νομικές οδούς επίλυσης. Συγκεκριμένα, βασικό και μόνιμο αίτημά μας είναι η απαγόρευση της εκποίησης των εγκαταστάσεων που αποτελούσαν τους χώρους παραγωγής της ΒΙΟΜΕ, και η περαιτέρω νομιμοποίηση της εκ μέρους μας χρήσης, με αποκλειστικό σκοπό την διατήρηση της παραγωγής και των θέσεων εργασίας μας. Στην διερεύνηση αυτής της δυνατότητας λάβαμε ιδιαιτέρως υπόψη ότι σε βάρος των εταιριών του Ομίλου Φιλίππου, των θυγατρικών ΒΙΟΜΕ και ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, και ιδίως της μητρικής ΦΙΛΚΕΡΑΜ υπάρχουν αναγγελθείσες απαιτήσεις ΝΠΔΔ και πλήθος καταδικαστικών αποφάσεων. Το γεγονός αυτό, είχε οδηγήσει την κυβέρνηση του 2012 να απαγορεύσει την εκποίηση ενός αγροτεμαχίου, συγκεκριμένα του αγροτεμαχίου # 60 με βάση τις διατάξεις του Ν.3691/2008.
Ζητάμε την εφαρμογή του Ν.3691/2008 για την απαγόρευση της εκποίησης και, περαιτέρω, τη δήμευση των διεκδικούμενων από εμάς ακινήτων που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής της ΒΙΟΜΕ, ώστε να μας παραχωρηθεί η χρήση τους για να μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς την παραγωγή.
Δεδομένης της αμεσότητας του προβλήματος που τίθεται με την αναγκαστική εκποίηση των ακινήτων κατά την πτωχευτική διαδικασία και δεδομένου του πλήθους των καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των εταιριών του Ομίλου Φιλίππου, ήτοι της μητρικής εταιρίας ΦΙΛΚΕΡΑΜ και των θυγατρικών ΒΙΟΜΕ και ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, προτείνεται καταρχάς η εφαρμογή της διάταξης που επιβάλει την απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων ολόκληρης ή μέρους της παραπάνω περιγραφόμενης ακίνητης περιουσίας, βάσει του Ν. 3691/2008. Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις σε βάρος των προσώπων του Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΦΙΛΚΕΡΑΜ, μια άμεση προσωρινή νόμιμη λύση, που θα απαγόρευε την εκποίηση των ως άνω ακινήτων, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κατά τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του ν.3691/2008, θα εμπόδιζε την επίσπευση προγράμματος αναγκαστικής εκποίησης των ακινήτων αυτών, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας δηλαδή την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως του αρμοδίου ποινικού Δικαστηρίου ή την για οποιοδήποτε λόγο ανάκληση της διάταξης με την οποία επιβλήθηκε η δέσμευση. Είναι προφανές ότι η αξίωσή μας να εξαιρεθούν τα εν λόγω ακίνητα είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, αρκεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Η εξαίρεση των παραπάνω ακινήτων από τον πλειστηριασμό και η δέσμευσή τους από το κράτος θα δώσει τη δυνατότητα της εκ νέου χρήσης του εργοστασίου. Ζητάμε τη δήμευση των ακινήτων και την παραχώρηση στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΕ ΒΙΟΜΕ της χρήσης του χώρου του εργοστασίου που χρησιμοποιούσε η ΒΙΟΜΕ ΑΕ, προκειμένου να συνεχίσουμε την παραγωγική μας δραστηριότητα και να διατηρήσουμε την εργασία μας. Η παραχώρηση αυτή θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της δημόσιας ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Περαιτέρω, ζητάμε, άμεσα, από το δημόσιο να εξασκήσει τα δικαιώματά του ως πιστωτής της πτωχής ΦΙΛΚΕΡΑΜ, απαιτώντας από την σύνδικο της πτώχευσης της ανάθεση της φύλαξης των ακινήτων που είχε σε χρήση η ΒΙΟΜΕ ΑΕ σε εμάς τους εργαζόμενους της μέλη του ΣΕ ΒΙΟΜΕ, έναντι της νόμιμης χρήσης του για τους σκοπούς της Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και χωρίς καμιά χρηματική απαίτηση από εμάς.
Σημειώνουμε ότι λόγω τις συνεχιζόμενης εκκρεμότητας του ζητήματός μας, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε επίσχεση εργασίας, βρισκόμαστε καθημερινά και νομίμως εντός του χώρου εργασίας μας και de facto έχουμε αναλάβει την φύλαξη των χώρων της ΒΙΟΜΕ ΑΕ για την αποφυγή της διασπάθισης της περιουσίας της ΒΙΟΜΕ ΑΕ η οποιαδήποτε άλλη φθορά, κλοπή ή δολιοφθορά. Ιδιαίτερα για το Αγροτεμάχιο # 60 αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, αφού έχει εξαιρεθεί και από τον τρέχον πλειστηριασμό.
3. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
 1. Η ΒΙΟΜΕ ΑΕ -και σήμερα εμείς οι πρώην εργαζόμενοί της- κάνει χρήση περίπου 2500 τ.μ. δομημένης επιφάνειας, την οποία διεκδικούμε, που είναι χώροι παραγωγής, διοίκησης και αποθήκευσης και 1500 τ.μ. ανεξάρτητο κτίριο αποθήκης. Το σύνολο των κλειστών χώρων που στεγάζουν την ΒΙΟΜΕ ΑΕ, βρίσκονται στα 78, 79, 80, 81, 60 αγροτεμάχια. Οι χώροι που χρησιμοποιούμε, είναι:
 1. ΓΡΑΦΕΙΑ – 600 τ.μ.
 2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Α – 260 τ.μ.
 3. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Β – 700 τ.μ.
 4. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Γ – 240 τ.μ.
 5. ΑΠΟΘΗΚΗ Α1 -700 τ.μ.
 6. ΑΠΟΘΗΚΗ Α2 – 340 τ.μ.
 7. ΑΠΟΘΗΚΗ Α3 – 500 τ.μ.
 8. ΑΠΟΘΗΚΗ Α4 – 1.000 τ.μ.
 9. ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΡΙΟΥ – 200 τ.μ.
 10. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΤΡΙΟΥ – 625 τ.μ.
 11. ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ – 3.760 τ.μ.
 12. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – 210 τ.μ.


4. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ:
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
Τα όσα διεκδικούμε δεν αφορούν μόνον εμάς. Τα προβλήματά μας και η συζήτηση γύρω από την αντιμετώπισή τους είναι δημόσια, γιατί σχετίζεται άμεσα με σημαντικά ζητήματα νομικο-πολιτικής φύσης που αφορούν:
  1. Στην ικανοποίηση των αξιώσεων των εργαζομένων στην περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, όταν η εργοδότρια θυγατρική δεν έχει την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεών της, ενώ η μητρική εταιρεία είναι η μοναδική ιδιοκτήτρια της ακίνητης περιουσίας ολόκληρου του ομίλου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σύμμετρη ικανοποίηση των εργαζομένων του ομίλου.
  2. Στη στήριξη της δυνατότητας των εργαζομένων να χρησιμοποιούν τα μέσα παραγωγής κατέχοντάς τα με νόμιμο τρόπο και έχοντας δυνατότητα διοίκησής τους. Η παροχή του δικαιώματος στους εργαζόμενους υπό πτώχευση επιχείρησης να συνεχίσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ίδια, συναφή ή ανεξάρτητη παραγωγική δραστηριότητα, αναδεικνύει, το ρόλο των εργαζομένων ως εξέχοντος συντελεστή της δυναμικής και των προοπτικών της παραγωγής. Η αναγνώριση αυτού του δικαιώματος, τελεί σε απόλυτη εναρμόνιση με τους -διακηρυγμένους και ως κυβερνητικούς- σκοπούς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην ανασύνθεση του διαρρηγμένου παραγωγικού ιστού της εγχώριας οικονομίας.
  3. Στην τύχη των αξιώσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως του ΙΚΑ ως ασφαλιστικού φορέα και της δυνατότητας συμψηφισμού τους με αγορά χώρου εγκαταστάσεων παραγωγής πτωχευθείσας εταιρείας. Η άσκηση εκ μέρους του ΙΚΑ αυτής της δυνατότητας μπορεί να αντικαταστήσει τη χρηματική ικανοποίηση και με τον τρόπο αυτό να λειτουργήσει καταπραϋντικά σε μια σοβαρή συνέπεια της οικονομικής κρίσης που είναι η σώρευση ενός τεράστιου όγκου άυλων αξιώσεων του δημοσίου η εξόφληση των οποίων εμποδίζεται από την ισχνή ρευστότητα των οφειλετών.
  4. Τη δυνατότητα επέκτασης του παραπάνω δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία μητρικής ακόμη και αν οι αξιώσεις του είναι σε βάρος άλλης εταιρείας του ιδίου ομίλου. Τη δυνατότητα παροχής αυτών των εγκαταστάσεων όχι μόνον σε εργαζόμενους της μητρικής, αλλά σε εργαζόμενους όλων των συνδεδεμένων (όμιλο) επιχειρήσεων. Η αναζήτηση μιας δίκαιης επίλυσης θα προϋπέθετε τη σύμμετρη ικανοποίηση όλων των εργαζομένων του ομίλου και την παροχή δυνατότητας σε όσους από τους πρώην εργαζομένους το επιθυμούν, να συνεχίσουν την παραγωγική δραστηριότητα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η υπόθεσή μας είναι κοινή υπόθεση και μπορεί να δώσει δύναμη σε εργαζόμενους να οργανώσουν την διαβίωσή τους και να ζωντανέψουν εγκαταλελειμμένες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημά μας και να μας παραχωρηθεί νομότυπα η χρήση των παραπάνω περιγραφόμενων χώρων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου